פרטי המשרה

 • תאריך פרסום

  מאי 8, 2024

 • מיקום

  היברדי

 • ניסיון

  3 - 5 שנים

תאור משרה

היהדות הקראית העולמית (ע”ר)

פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי

כללי

היהדות הקראית העולמית (להלן: “העמותה“) פונה בבקשה זו לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי.

 1. מובהר כי העמותה אינה כפופה לחוק חובת המכרזים, התשנ”ב-1992, וכי אין מדובר במכרז כמשמעותו בחוק.
 2. את ההצעה יש להגיש בדוא”ל לכתובת jkaraite2@gmail.com , כשהיא סרוקה וחתומה על גבי מסמך זה.
 3. את ההצעה יש להגיש עד ליום 21.5.2024.
 4. על המציע לצרף את כל המסמכים המפורטים בסעיף ‎14 להלן, וזאת כתנאי מוקדם לדיון בהצעה ולבדיקתה. הצעה שלא יצורפו לה כל המסמכים והפרטים המפורטים להלן והנדרשים בפנייה זו, על כל חלקיה ונספחיה, העמותה תהא רשאית לדחותה על הסף.
 5. העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו ובכלל זה, להתקשר עם מי שתמצא לנכון ובתנאים שתמצא לנכון כמתאימים לה ביותר.  

 

אודות השירות

 1. השירות המשפטי המבוקש יכלול, בין היתר, את העניינים הבאים תוך עמידה בפרקי הזמן למתן השירות כמפורט בסעיף ‎10 להלן וזאת בהתאם למהות הפניה.
 • מתן יעוץ פרטני בתחומי פעילות העמותה.
 • מתן חו”ד מקצועיות בתחומים הרלוונטיים לעמותה.
 • בחינה והערכה של תביעות או פניות בעלי אופי משפטי וקבלת החלטה באשר לאופן הטיפול הנדרש.
 • עריכת הסכמי התקשרות של העמותה מול גורמים שונים, הסכמי עבודה, וכד’.
 • ניסוח מכתבים ומתן מענה בכתב לרשויות או פניות בעלי אופי משפטי בלבד.
 • התנהלות מול משרדי עו”ד חיצוניים ככל ויידרש.
 • השתתפות בפגישות העמותה, ככל ויתבקש לכך, ולכל היותר אחת לחודש ומתן ייעוץ משפטי במהלכן.
 1. העמותה מעריכה כי היקף העבודה הנדרש עבור ביצוע השירותים המשפטיים המפורטים בסעיף 6 לעיל, הינו 7 שעות שבועיות בממוצע. ואולם, אין בהערכה זו כדי להוות התחייבות מצד העמותה, והיקף העבודה יכול להיות נמוך או גבוה מהאמור לעיל. השירותים יסופקו על ידי המציע באופן גלובאלי.
 2. לשם מתן השירותים יידרש המציע להקפיד על כך שברשותו כל האמצעים המנהליים, הארגוניים והמשרדיים הנדרשים למתן השירותים באופן מלא.
 3. על המציע שייבחר לפעול בהתאם להנחיות העמותה או מי מטעמה, כפי שיהיו מזמן לזמן, באופן שוטף ובכל שלבי ביצוע השירותים המבוקשים.
 4. פרקי זמן למענה ורמת שירות – פניה דחופה תטופל בתוך יום עסקים אחד. פנייה לא דחופה תטופל בתוך לא יאוחר מ-2 ימי עסקים. האמור בפירוט בסעיף ‎28 להסכם ההתקשרות יגבר על האמור בסעיף זה.
 5. העמותה תהיה רשאית לבקש מהמציע שירותים משפטיים נוספים, בהתאם להצעת שכר טרחה שתסוכם בכתב בנפרד.

 

תקופת ההתקשרות ואופנה

 1. תקופת ההתקשרות הראשונה תהא תקופת ניסיון בת ארבע חודשים. ניתן להאריך תקופת התקשרות זו בתקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת. העמותה ו/או המציע רשאים לקצר תקופה זו בתום 60 יום ובהודעה מוקדמת של 30 ימים.
 2. ההתקשרות עם עורך הדין שייבחר לשמש כיועץ משפטי של העמותה, הינה אישית והשירותים יינתנו על ידי עורך הדין הנבחר אישית ולא על ידי עורכי דין אחרים מטעמו.

 

תנאי הסף

 1. תנאי הסף בהם על עורך הדין המועמד לשמש כיועץ משפטי לעמוד, הינם כדלקמן:
 • למציע ניסיון קודם כדלקמן (תנאים מצטברים):

(1) המציע הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח של 3 שנים כעורך דין.

 • המציע בקיא בדיני העמותות, בדיני העבודה, בדיני החוזים.
 • למציע ניסיון במשפט מנהלי.
 • יתרון לבעלי ניסיון כיועץ משפטי.

על המציע לצרף מסמך קורות חיים לפי שנים שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי של המציע.

ניתן לצרף מסמכים נוספים להוכחת הניסיון.

ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הינו ניסיון בתחום כמבוקש הינה בשיקול דעתה הבלעדי של העמותה.

 • עורך הדין מקיים את כל התנאים הבאים:
 • עורך הדין לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 • עורך הדין לא ישמש כיועץ משפטי של עמותה דתית אחרת ו/או לא ישמש יועץ משפטי למדינת ישראל ומוסדותיה (ממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, משטרת ישראל, בתי משפט ובתי דין, המוסד לביטוח לאומי).
 • עורך הדין לא הוכרז כפושט רגל.
 • עיסוקיו האחרים של עורך הדין אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי של העמותה, וזאת בהתאם למפורט בהרחבה להלן.
 • להצעה יצורפו כל המסמכים הבאים:
 • טופס ההצעה המצורף לפניה זו כנספח א’, ממולא וחתום כנדרש.
 • תעודת עוסק מורשה.
 • אישור תקף בדבר שיעור הניכוי של מס במקור.
 • ההסכם למתן שירותים משפטיים, המצ”ב כנספח ב’, כשהוא חתום על ידי המציע.
 • קורות חיים.

 

העדר ומניעת ניגוד עניינים

 1. המציע יצהיר ויתחייב במסגרת הצעתו – נספח א’, שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא פנייה זו;
 2. על המציע לפרט במסגרת הצעתו כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים, במישרין או בעקיפין לעמותה.
 3. על המציע תחול המגבלה של הימנעות מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר לפעילותו המקצועית במתן השירותים וזאת עד תום חצי שנה לאחר מועד סיום ההתקשרות.
 4. ככל שיועבר לטיפולו של המציע שייבחר, הליך משפטי/נושא משפטי לגביו יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור, עליו להודיע על כך מיידית לעמותה ולפעול על פי הוראותיה.
 5. לפי שיקול דעתה של העמותה וכתנאי להתקשרות, יחתום המציע על הסדר ניגוד עניינים.
 6. העמותה שומרת על זכותה לפסול מועמד על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.

 

שכר הטרחה

 1. שכר הטרחה החודשי הקבוע (גלובאלי) יעמוד על סך של 4,000 ₪ (במילים: ארבעת אלפים  ₪) לא כולל מע”מ בלבד ובהפחתת אחוז ההנחה שהציע המציע בנספח א’ (הצעת המציע). הסכום הנ”ל יעודכן בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן (כללי) אחת לשנה.
 2. בסוף כל חודש יעביר היועמ”ש דו”ח פירוט חודשי עם פירוט הפעילויות שנעשו למנכ”ל העמותה ביחד עם דרישה לתשלום שכ”ט לפי ההסכם.
 3. התשלום יבוצע עד שוטף + 30 יום מיום קבלת דרישת התשלום.
 4. מובהר מפורשות כי שכר הטרחה כולל כל עלויות המציע בגין מתן כל השירותים המפורטים במסגרת מסמכי פנייה זו, ללא מגבלה על מספר העניינים שבטיפולו, לרבות עלות הוצאות נסיעה, העסקת כוח האדם הנדרש, וכל ההוצאות הנלוות האחרות.
 5. העמותה לא תספק שירותים משרדיים ולוגיסטיים כלשהם ליועץ המשפטי ולא יהיה כל תשלום נוסף בגין אספקת שירותים אלו.

 

הליך בחירת הזוכה

 1. לעמותה יהיה שיקול דעת רחב בבחירת המציע הזוכה במסגרת הליך זה, לרבות לעניין בחינת אמות המידה בדבר איכותה של ההצעה ולעניין התאמתו של המציע לביצוע השירותים נשוא פנייה זו, וכן לבחינת העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בשלב ההכרזה על הזכייה ובכל שלב בתקופת ההתקשרות ולאחריה.
 2. העמותה תבחר את המציע או כל מועמד אחר אשר עומד לדעתה בדרישותיה ואשר יצרף את כל המסמכים הנדרשים אשר יקנו לעמותה את מירב היתרונות, לפי שיקול דעתה.
 3. העמותה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדרוש בכל עת מהמציע כל מידע שהוא המתייחס להצעתו, לרבות בקשר לניסיונו המקצועי ובקשר לאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.
 4. העמותה תזמן מועמדים לריאיון עפ”י שיקול דעתה.
 5. העמותה רשאית להתקשר משפטית עם כל מועמד אשר תמצא לנכון ללא קשר או תלות בפניה זו.

 

כללי

 1. מציע שיזכה יידרש לחתום על הסכם בינו לבין העמותה בנוסח המצורף כנספח ב’, הסכם למתן שירותים, על נספחיו, תוך המועד שייקבע על ידי העמותה. במקרה של אי- חתימת המציע תוך המועד כאמור, רשאית העמותה לבטל את זכיית המציע הזוכה ולבחור במציע אחר כזוכה.
 2. כל האמור במסמך זה בלשון זכר נכון גם ללשון נקבה.

 

נספח א’הצעת המציע

לכבוד

היהדות הקראית העולמית (ע”ר)

 

הנדון:  הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי

 

אני הח”מ,  ______________________ מתכבד בזה להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי, בהתאם לתנאי מסמכי הפנייה לקבלת הצעות ונוסח ההסכם המצ”ב, על כל נספחיהם.

 

הצעתי נעשית לאחר שקראתי בעיון ובחנתי היטב את כל הדרישות המפורטות בפנייה והמסמכים המצורפים לה.

 

בהתאם לפנייתכם, אני מסכים לכל האמור בפנייה ובהסכם וכי שכר הטרחה, כאמור בסעיף ‎21 לפניה לקבלת הצעות, הינו שכר טרחה גלובלי של 4,000 ₪ (בתוספת מע”מ) ועליו הנחה של %_______, ובסך הכל ____________ ₪ לחודש.

אי מתן הנחה ייחשב כהנחה בשיעור 0%.

אין לתת תוספת למחיר המקסימלי והגשת הצעה הגבוהה מהמחיר המקסימלי תיפסל על הסף.

 

 • פרטי משרד עורך הדין המציע:

שם המשרד :______________________________.

מס’ עוסק מורשה:_______________________________.

סוג התאגדות:__________________________________.

תאריך התאגדות: _______________________________.

מספר התאגיד:_________________________________.

כתובת המשרד:________________________________.

כתובות סניפים נוספים,  אם קיימים:_________________.

מספרי טלפון במשרד:____________________________.

מספר פקס במשרד:______________________________.

כתובת דואר אלקטרוני:___________________________.

כתובת אתר אינטרנט של המשרד (אם קיים):_____________.

מספר עורכי הדין המועסקים במשרד: ______________.

האם משרד המציע או מי מבעלי משרד המציע הוכרז/ו כפושט רגל ו/או חייב המוגבל באמצעים ו/או בכינוס נכסים ו/או בפרוק כן/לא,  אם כן פרט_____________________________.

 

 • על המציע לצרף פרופיל משרד בו יפורט:
 • פירוט כללי של התמחויות עיקריות ותחומי עיסוק של המשרד ואחוז / נפח הפעילות המשוער המוקדש לכל תחום ותחום.
 • רשימת לקוחות עיקריים/ מרכזיים, לרבות: עמותות,  מוסדיים וציבוריים, ככל שקיימים כאלה, המיוצגים על ידי המשרד. נא לציין ליד כל לקוח האם המשרד עבד עימם בעבר או עובד עימם בהווה.

 

 • פרטים אישיים, השכלה וניסיון מקצועי של המציע המוצע

 

השכלה על-תיכונית (נא לציין תואר המוסד בו התקבל התואר ואת שנת קבלת התואר):

_________________________________

תאריך קבלת הרישיון ומספרו                                                           _________________

שנות ניסיון עו”ד בפועל (לא כולל התמחות)                                    _________________

שנות ותק במשרד                                                                                 _______________       

תחום/תחומי עיסוק עיקרי/ים              ________________________________

 

שנות ניסיון של המועמד בתחום המוניציפאלי ואת מהות הניסיון:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

עיסוקים וכישורים נוספים העשויים לסייע בעבודת העמותה:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

פירוט ניסיון של המציע: 

 

נושא

מס’ שנות הניסיון

 

מקום רכישת הניסיון

עמותות

 

 

דיני עבודה

 

 

דיני חוזים

 

 

משפט מינהלי

 

 

מעמד אישי

 

 

דיני מקרקעין

 

 

אחר

 

 

    

הליכים פליליים/משמעתיים

פרטים אודות הרשעות פליליות או משמעתיות, הליכים פליליים או משמעתיים תלויים ועומדים, לרבות הליכי חקירה תלויה ועומדת נגד המועמד למשרת המציע. כן/לא, אם כן פרט:

_________________________________________________________________

 

עוה”ד המועמד מצהיר בחתימתו מטה:

 • חברותי בלשכת עורכי-הדין בישראל לא בוטלה, לא פקעה, לא הושעתה ואינה מוגבלת, וכי לא הורשעתי בעבירת משמעת, הכל ממועד קבלתי כחבר/ת לשכת עורכי-הדין בישראל ועד למועד חתימה על הצהרתי זו.

לעניין הצהרתי זו – “ביטול חברות”, “פקיעת חברות”, “השעיית חברות”, “חברות מוגבלת” ו-” עבירת משמעת” כמשמעותם בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961.

 

 • הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירות מסוג פשע ו/או עבירת תכנון ובניה, או בגין עבירה שנושאה פיסקאלי כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ”א-1981.

 

 • מניעת ניגוד עניינים:
 1. אני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא פנייה זו:
 • כי אין לי כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לעמותה כגון נותני שירותים קבועים רואה החשבון של העמותה, _____________ היועמ”ש עוה”ד __________________
 • כי עיסוקיי האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד המציע בעמותה:

________________________________________________________

 

פירוט הנושאים שבהם עלולים המציע או מי מטעמו להימצא במצב של ניגוד עניינים:

________________________________________________________

 

 1. אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים נושא הפניה, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי העמותה. אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב שבגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם העמותה.
 2. אני מתחייב להודיע לעמותה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי, פעילות משרדי או פעילותו של כל צד שבו או עימו אני קשור, במישרין או בעקיפין, אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן שירותי הייעוץ לעמותה.
 3. בלי לגרוע מכלליות האמור, אם יהיה לי קשר כלשהו, אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים כלפי העמותה, אודיע על כך באופן מיידי לנציגי העמותה, תוך פירוט פרטי הייעוץ, המועדים הרלוונטיים ותדירות הייעוץ.

בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים נושא פנייה זו,  בכל שלב שהוא, לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותים המשפטיים שבהם אלווה את העמותה ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים כאמור.

 

 

העמותה שומרת על זכותה לפסול מועמד על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.

 

 

 

__________________               ______________     ________________

  חתימת המציע                      תעודת זהות                                 תאריך

 

 

 

נספח ב’ – הסכם התקשרות

 

בין: עמותת היהדות הקראית העולמית ע.ר. 580008514

(להלן: “העמותה“)

מצד אחד;

לבין:      ___________________

(להלן : “עוה”ד“)

מצד שני;

 

הואיל:           והעמותה פרסמה פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי בעמותה, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

 

והואיל:        ועוה”ד הסכים לתת לעמותה שירותי יועץ משפטי, כאמור בפניה לקבלת הצעות ובהסכם ונספחיו (להלן: “השירותים”);

 

והואיל:         ותנאי מתלה להסכם התקשרות זה הוא אישור העמותה למינוי עוה”ד כהגדרתו לעיל כיועץ המשפטי של העמותה והחלטת העמותה על התקשרות עם עוה”ד;

 

והואיל:        ומוסכם על הצדדים כי ההתקשרות על פי הסכם זה הנה על בסיס קבלני ושלא במסגרת יחסי עובד-מעביד, על כל המשתמע מכך;

 

אשר על כך מוסכם  מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

המבוא והסכם זה

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה.
 3. הפניה לקבלת הצעות ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

 

הצהרות והתחייבויות עוה”ד

 1. עוה”ד מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים וכי יש בידו את כל המסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין.
 2. עוה”ד מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש, וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.
 3. עוה”ד מתחייב לבצע את השירותים בעצמו, באופן אישי, והשירותים יינתנו על ידי עורך הדין הנבחר אישית ולא על ידי עורכי דין אחרים.
 4. עוה”ד מתחייב להודיע לעמותה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות, על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

 

 1. עוה”ד מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.
 2. עוה”ד מתחייב לא להעביר או להסב זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, או את מתן השירותים המבוקשים, לאחרים.
 3. עוה”ד מתחייב לא להתחייב בשם העמותה ללא קבלת אישור מוקדם של העמותה וכן לא לבצע כל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית לעמותה מבלי שיתקבל אישור מוקדם ובכתב של נציג העמותה ולפעול בעניין זה על פי הנחיות נציג העמותה.
 4. עוה”ד מתחייב לספק את שרותי הייעוץ גם מעבר לשעות העבודה הרגילות ובכל מקום שיידרש.
 5. עוה”ד מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.
 6. עוה”ד מתחייב להגיע בכל עת למשרדי העמותה על פי תיאום מראש, וכן להתייצב לפגישות במקומות נוספים ככל שיידרש ותוך התראה סבירה.
 7. עוה”ד מתחייב להגיע לפגישות או ישיבות באחד ממשרדי העמותה לפחות פעם בחודש.
 8. עוה”ד מצהיר כי לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירת תכנון ובניה ו/או שבית המשפט גזר עליו מאסר בפועל.
 9. עוה”ד מצהיר כי אינו משמש ולא ישמש יועץ משפטי של עמותה דתית אחרת ו/או לא ישמש יועץ משפטי למדינת ישראל ומוסדותיה (ממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, משטרת ישראל, בתי משפט ובתי דין, המוסד לביטוח לאומי).
 10. עוה”ד מצהיר כי לא הוכרז כפושט רגל.
 11. עוה”ד מתחייב כי עיסוקיו האחרים אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי של העמותה, וזאת בהתאם למפורט בהרחבה בסעיף ד, על כלל סעיפי המשנה בו, להנחיות היועמ”ש.
 12. עוה”ד מצהיר כי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל.

 

תקופת ההסכם

 1. תקופת ההתקשרות הראשונה תהא תקופת ניסיון בת ארבע חודשים ולאחריה תקופות נוספות של שנה כל אחת, לפי שקול דעת העמותה.
 2. העמותה תהיה רשאית לקצר הסכם זה בהודעה מוקדמת של 30 ימים מראש.
 3. הודיע עוה”ד על רצונו להימנע מהארכת ההתקשרות, בעת שהיו בטיפולו נושאים משפטיים שטיפולו בהם לא הסתיים, רשאית העמותה לדרוש את סיום הטיפול בנושאים אלו או בחלק מהם, על פי שיקול דעתה, וכן כל פעולה אחרת שתידרש על מנת שהטיפול בהם יימשך ללא פגיעה, באותם תנאים כפי שהתחייב עוה”ד על פי הסכם זה והפניה לקבלת הצעות.
 4. בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי העמותה, לא תהיה על העמותה חובה לפצות את עוה”ד או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם וסיום עבודתו.
 5. בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, עוה”ד מחויב להעביר לעמותה את כל החומר שברשותו והשייך לעמותה או את כל העבודה שעשה עבור העמותה עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי עוה”ד אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.
 6. למען הסר ספק, מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.

 

השירותים שיינתנו על ידי עוה”ד

 1. בהסתמך על הצהרותיו של עוה”ד, העמותה ממנה את עוה”ד, כהגדרתו לעיל, כיועץ משפטי.
 2. עוה”ד מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו, בפניה לקבלת ההצעות ובגוף הצעתו המצורפים כנספח א’ להסכם זה, בהתאם לדרישות העמותה, ובהתאם להוראות כל דין, ובין היתר (להלן: “השירותים“):
 • מתן יעוץ פרטני בתחומי פעילות העמותה.
 • מתן חו”ד מקצועיות בתחומים הרלוונטיים לעמותה.
 • בחינה והערכה של תביעות או פניות בעלי אופי משפטי וקבלת החלטה באשר לאופן הטיפול הנדרש.
 • עריכת הסכמי התקשרות של העמותה מול גורמים שונים, הסכמי עבודה, וכד’.
 • ניסוח מכתבים ומתן מענה בכתב לרשויות או פניות בעלי אופי משפטי בלבד.
 • התנהלות מול משרדי עו”ד חיצוניים ככל ויידרש.
 • השתתפות בפגישות העמותה, ככל ויתבקש לכך, ולכל היותר אחת לחודש ומתן ייעוץ משפטי במהלכן.
  1. עוה”ד ייתן מענה בהתאם למהות הפניה כדלהלן:
 • פניה דחופה או מענה  לפניה המצריכה תשובה טלפונית – מיידית/ במהלך אותו יום העבודה או לכל המאוחר במהלך יום העבודה הבא.
 • פניה המחייבת בירור והתייחסות כתובה – במהלך יום העבודה הבא או לכל המאוחר תוך 2 ימי עסקים.
 • חוות דעת כתובה/ עניין משפטי המצריך הגעה למשרדי העמותה – תוך 2 ימי העבודה, ולכל המאוחר תוך 3 ימי עבודה.
  1. בנוסף, לשירותים המפורטים בסעיף ‎27 לעיל, תהא רשאית העמותה לפנות לעוה”ד להתקשרות לייצוג בשירותים משפטיים נוספים או תיקים משפטיים שיהיה צורך לנהלם (בין היתר העמותה תפנה לעוה”ד לקבלת שירות משפטי בקשר לרישום נכסי העמותה שטרם נרשמו על שמה כדין) (להלן: “השירותים הנוספים“). עוה”ד ימסור במקרה כזה הצעת שכר טרחה נוסף לעמותה. מובהר כי העמותה אינה חייבת לקבל את הצעת עוה”ד.
  2. עוה”ד יספק את השירותים במשרדיו, וכן במקרים בהם לשם אספקת השירותים כנדרש בהסכם זה יהא על עוה”ד ליתן את השירותים בעמותה ו/או בכל מקום אחר.

 

איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

 1. עוה”ד רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת העמותה, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

 

 1. עוה”ד מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו ע”פ הסכם זה ובין קשריו העסקים, המקצועיים או האישיים,  בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו,  לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: “ניגוד עניינים“). “ניגוד עניינים” משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
 2. לא יימצא עוה”ד בניגוד עניינים – היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח עוה”ד על כך מייד למנכ”ל העמותה בכתב וימלא אחר כל הנחיות העמותה.

 

התמורה

 1. שכר הטרחה החודשי הקבוע (גלובאלי) בגין השירותים יעמוד על סך של 4,000 ₪ לא כולל מע”מ בלבד בהפחתת שיעור ההנחה המפורט בהצעת המציע. הסכום הנ”ל יעודכן בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן (כללי) אחת לשנה.
 2. הדרישה החודשית לתשלום שכר הטרחה בגין השירותים והשירותים הנוספים כהגדרתם לעיל תוגש על ידי המציע למנכ”ל העמותה, בצירוף דו”ח פירוט חודשי עם פירוט הפעילויות שנעשו בגין השירותים והשירותים הנוספים.
 3. התשלום יבוצע עד שוטף + 30 יום מיום קבלת דרישת התשלום.
 4. מובהר מפורשות כי שכר הטרחה כולל כל עלויות המציע בגין מתן כל השירותים המפורטים במסגרת מסמכי פניה זו, ללא מגבלה על מספר העניינים שבטיפולו, לרבות עלות הוצאות נסיעה, העסקת כוח האדם הנדרש, וכל ההוצאות הנלוות האחרות.
 5. העמותה לא תספק שירותים משרדיים ולוגיסטיים כלשהם ליועץ המשפטי ולא יהיה כל תשלום נוסף בגין אספקת שירותים אלו.
 6. מובהר מפורשות כי שכר הטרחה כולל כל עלויות המציע בגין מתן כל השירותים המפורטים במסגרת, ללא מגבלה על מספר התיקים שבטיפולו, לרבות עלות הוצאות נסיעה, העסקת כוח האדם הנדרש, וכל ההוצאות הנלוות האחרות.
 7. העמותה לא תספק שירותים משרדיים ולוגיסטיים כלשהם לעורך הדין ולא יהיה כל תשלום נוסף בגין אספקת שירותים אלו.

 

העדר יחסי העבודה בין הצדדים

 1. עוה”ד מודע לכך כי הואיל והוא אינו שכיר, הוא לא יהיה זכאי לקבל מהעמותה תשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין..
 2. מעמדו של עוה”ד יהיה כשל קבלן עצמאי והוא יהיה זכאי אך ורק לתמורה הקבועה בהסכם זה.
 3. אין העמותה אחראית לגביו ולגבי עובדיו או המועסקים על ידו או הפועלים מטעמו, בגין מחלה, תאונה או כל נזק אחר שעלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתן השירותים או כתוצאה מביצועם, וכן אין העמותה חייבת בתשלום לביטוח הלאומי עבור מתן השירותים.
 4. היה וייקבע כי עובד של עוה”ד או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד העמותה, יהיה על עוה”ד לשפות את העמותה, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו לעמותה בשל קביעה כאמור, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובמידה וייקבע כי בתקופת ההסכם התקיימו יחסי עובד-מעביד, וכי על העמותה לשלם שכר ותנאים נוספים המתחייבים על פי כל דין, מוסכם על הצדדים כי חישוב זכויותיו הסוציאליות ושאר הסכומים הנובעים ממועד זה יחושבו לפי שכר שעתי של שכר מינימום לשעה, רטרואקטיבית מתחילת התקשרותו עם העמותה (ככל שהחלה בטרם הסכם זה).
 6. בנוסף, עוה”ד ישיב לחברה את כל התשלומים ששולמו לו ביתר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החל ממועד התשלום.

 

אחריות

 1. עוה”ד אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין נזק לרכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר, בין במהלך ביצוע העבודה ובן לאחר מכן, שייגרם לעמותה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד , כתוצאה ממעשה או מחדל מצד עוה”ד – בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע”י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו – בין במישרין ובין בעקיפין , הנוסע או הקשור לביצוע השירותים נשוא הסכם זה.

 

ביטוח

 1. מבלי לגרוע מאחריות עוה”ד עפ”י הסכם זה ו/או עפ”י כל דין, עוה”ד מתחייב לבצע על חשבונו, את הביטוחים הבאים, ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו. ביטוח אחריות מקצועית יחודש ע”י “עוה”ד” ועל חשבונו ובאופן רצוף כל עוד יש לו אחריות עפ”י דין.
  • א. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : 2,000,000 ש”ח למקרה ו – 2,000,000 ש”ח לתקופה.
  • ב. ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות : 6,000,000 ש”ח לעובד  ו –  20,000,000  ש”ח  למקרה ולתקופה.

עוה”ד רשאי שלא לבצע ביטוח זה כל עוד אינו מעסיק עובדים ומתחייב בזאת כי מייד לכשיעסיק עובדים – הוא יבצע ביטוח זה.

 • ג. ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של לפחות : 2,000,000 ש”ח למקרה  ו – 2,000,000  ש”ח  לתקופה.

עוה”ד מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו על חשבונו כל עוד יש לו אחריות עפ”י דין.

 1. בכפוף למפורט להלן בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים :
  • ד. הוצאת דיבה או שם רע או פגיעה בפרטיות.
  • ה. אובדן מסמכים.
  • ו. אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח.
  • ז. חריג/סייג “אי יושר וכו'” יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה.
 2. הפוליסה תכלול “תקופת גילוי” של לפחות 6 חודשים.
 3. במעמד חתימת ההסכם, עוה”ד ימציא ל”עמותה” את אישור עריכת הביטוח הנ”ל, חתום ע”י חברת הביטוח שלו.
 4. עוה”ד מתחייב להמציא ל”עמותה” אישור חדש, לפחות 15 יום לפני תום תוקפו של כל אישור, כל עוד הוא מחוייב לכך עפ”י הסכם זה.
 5. הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ועוה”ד רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.
 6. עוה”ד מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל”עמותה” וכן לפעול למימושן של הפוליסות.
 7. עוה”ד יישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על ידו.

 

שמירת סודיות

 1. עוה”ד מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא,  כל מידע,  ידיעה,  סוד מסחרי,  נתונים,  חפץ,  מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: “מידע סודי“) שיגיעו לידי עוה”ד, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה,  בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם העמותה, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן – ללא אישור העמותה, מראש ובכתב.
 2. עוה”ד מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם העמותה.
 3. העמותה רשאית להורות לעוה”ד בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים, ועוה”ד מתחייב למלא אחר דרישות העמותה בנדון.
 4. עוה”ד מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג העמותה המוסמך.
 5. עוה”ד מתחייב למסור לעמותה, לפי דרישתה, עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה, את כל המידע הסודי שנאסף על ידיו במסגרת מתן השירותים, וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי העמותה.
 6. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, עוה”ד יעמיד לרשות העמותה בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן – “המידע”). כל המידע יועבר לעמותה ו/או לצד שלישי שימונה על ידי העמותה, בכל אופן שבו הוא קיים: בכתב, בקבצי מחשב, בע”פ ו/או כל אופן אחר, בלוח זמנים שייקבע ע”י העמותה,  וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינה הבלעדי של העמותה.
 7. עוה”ד מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד במשרד עוה”ד בו עובד עוה”ד, אשר עשוי להיחשף למידע כאמור לעיל, על הצהרה לשמירה על סודיות בהתאם לסעיפים שלעיל.
 8. כל חומר או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם הינם רכושה הבלעדי של העמותה, ועוה”ד או מי מטעמו אינו רשאי למסור לאדם אחר, פרט לעובדי העמותה המוסמכים לכך, כל חומר, ציוד או מידע הקשור במתן השירותים, וכן אינו רשאי לשמור לעצמו העתקים של כל חומר או מסמך כאמור אלא בהתאם לאישור בכתב מאת העמותה.
 9. עוה”ד מתחייב להחזיר עם סיום תקופת ההסכם או לפני כן, על פי בקשת העמותה, לעמותה או למי שתורה העמותה, כל חומר שקיבל לצורך מתן השירותים ו/או שערך לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה.

 

שונות

 1. מוסכם על הצדדים, כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.
 2. מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג,  הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.
 3. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של העמותה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה, לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 4. מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי, בפקס, או בדואר רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובות בהסכם זה ובנוסף תישלח בדוא”ל.

 

 

ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

 

               _________________                                                               __________________

                        עוה”ד                                                                                                 העמותה

 

מעוניין במשרה זו?

360 משרה בתוקף, מלא פרטים בטופס הבא:

שלח קו"ח
שליחת קורות חיים

בטל
שלח קו"ח
שלח הודעה
בטל

אם אתה רוצה להיות מעודכן במשרות כל הזמן הצטרף לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו