מדיניות אספקת מוצרים

בכפוף לתשלום מלא על ידי הלקוח, מתחייבת מתאם להעביר את המוצר לידי הלקוח עד שני ימי עסקים מרגע קבלת התשלום.

 

הוראות כלליות לגבי שירותים הכרוכים בתשלום:

 1. חלק מן השירותים כרוכים בתשלום.
  2. דמי התשלום עבור שירותים בתשלום (להלן: “המנוי”) ייגבו מראש. על תקופה זו יחול המחיר המלא על פי מחירון, כל עוד לא קיבלה מתאם הודעה בכתב, עד ליום סיום המנוי בפועל, בדבר רצון המשתמש שלא להאריך את המנוי לתקופה נוספת. על הרוכש להיות בן 18 שנים ומעלה.
  3. לקוחות שהינם “עוסק” כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 אינם רשאים להפסיק את המנוי במהלך תקופת המנוי. ככל שיבחרו בכל זאת להפסיק את השירות בתוך תקופת המנוי, לא יושבו להם דמי המנוי.
  4. לקוחות שאינם “עוסק” כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, רשאים לבטל את השירות בכל עת, באמצעות אחת מהדרכים הבאות: בהודעה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת office@mitam-hr.org (להלן: “הודעת הביטול”).
  5. מתאם תחדל מגביית דמי השירות החודשיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול.
  6. לקוחות אלה יחויבו עבור תקופת השימוש שעשו בפועל במנוי על פי התעריף החודשי המלא הנהוג באותה עת למתקשרים (בשונה מתעריפים מוזלים למתקשרים שרוכשים מנוי מוזל לתקופות ממושכות יותר), ובניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה.
  7. יובהר כי לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי ו/או כל תמורה ו/או כל זכות אחרת בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום, ואשר קדמה למועד הביטול.